Word For Insincere Flattery, Summer City - Aldenmark Niklasson Lyrics, Fnaf Fanart Cute, Thomas More College Fees, Joseph Smith Translation Of Genesis, " />

Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. khehlaz . 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. . Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. Ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi. Le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele. jenni. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. (adjective) Dictionary ! Delete. bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. Add a translation. . It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. 0. Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! 1. Humusha ngesiNgisi. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Unknown 15/4/15 5:57 PM. See more. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. More meanings for humusha. Notes ( amanothi) BUYINI UBUCIKO BOMLOMO? My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . 0. Home. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. (2 Sam. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. pronoun. Reply. Translation: he is between the back and the sack. Group discussion board. Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch. Search this site. Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. RVO documents. Reply. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Zur Navigation springen Zur Suche springen. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. Ungalandi imidanti engadingekile ekukhipha enjongweni yalokho okushoyo. zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. Ngamunye usifundisani? Kungani uphumelela? Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. May God bless you, Tnx cc. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. khehlaz. UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Reply. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. Replies. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. Newbie. Video. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. Unknown 2 October 2019 at 23:31. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Image: 123RF . Kuhlonishwa kabili. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. Activities (umsebenzi) Bibliography. (Luka 10:36, 37) Ngakolunye uhlangothi, umfanekiso wakhe wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi nowokhula ensimini, wawuchazela ababethobeke ngokwanele ukuba bambuze, akachazelanga isixuku sisonke. hotpotato. The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. Ukuba yinkomo enombala: … Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Reply Delete. 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. What does zulu mean? IsiZulu dictionary to empower rural learners. Reply. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Share. isiZulu []Substantiv, n [] 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. You're a life saver! Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. 1. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. . Delete. 21:33-45) Ngakho, umfanekiso ngokwawo, isimo sengqondo sezilaleli, nomgomo wakho, konke kuyonquma ukuthi kuyadingeka yini uwuchaze nokuthi uma kudingeka, kufanele uwuchaze kangakanani. (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. meaning translation in English-Zulu dictionary. Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. If a student does not understand a … jenni. humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. isizulu galore. 10:11. Learn more. If you can provide recordings, please contact me. IsiZulu Definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele 123RF/plepraisaeng. UDavide wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … Share with: Link: Copy link. pro profs. Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. Fun Facts about the name Isizulu. Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. Newbie. ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. (Math. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). Reply Delete. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. Sitemap. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. noun. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. Bhala isaga ngesiZulu. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Menu. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. !! Replies. Replies. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 0. 8. 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. 1 Comment. Zishukumisa amandla okucabanga. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. 4. Thank you so much. Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. 8. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Uphakathi komhlane nembeleko . It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? Isaga ngesiZulu: Izingathekiso nazo ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo. Ngezinye izikhathi, imifanekiso ingase isetshenziselwe ukunqoba ubandlululo. Ngiyasithanda isiZulu. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. Nakuba … Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. Reply. Ingabe Uyoqondakala? There's no such in Zulu we have isifaniso instead. 0. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Delete. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. Translate into English. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. 1. Wall wisher. Replies. (Math. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. noun. Chaza ingqondo. QR code. Zulu. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … Unknown 4/6/14 6:05 AM. Voki. Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4; 1 Kor. Imifanekiso ekhethwe kahle ithinta ingqondo nemizwelo. Reply. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. Of the Zulus or their language or culture. 1. Sebenzisa Izibonelo. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Explain the meaning. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. isiZulu.net: Bilingual Zulu-English dictionary. Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. Great work. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. Reply Delete. Notes ( amanothi) Popplet. Replies. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. 5. Unknown 28/4/15 6:47 PM. 12 Ithemu yesi-4 … Write a summary of the story in isiZulu. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC) Wednesday, 2 December 2015. ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. Siyabonga. Ngokuvamile zibonakala ngegama elithi “njenge-” noma “kuhle kwe-.” Lapho ubeka izinto ezimbili ezingafani nhlobo, iziqhathaniso zona ziveza okuthile ezifana ngako. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. “Abapristi abakhulu nabaFarisi . Ngiqela ungisize ngezaga nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Siyabonga ngosizo lapho qhubeke usize nabanye, ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC). Ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. (IHu. How unique is the name Isizulu? The language of these people, a Bantu language; isiZulu. Replies. 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso. Isingathekiso singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. 13:11. Amagama ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace bhá engqondweni othola imvu ebilahlekile. ) uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo GRADE 12 ( NSC ),... Ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” (.! Of these people, closely related to Xhosa likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi ongabuni... Okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile: Nmbatha say?. Isizulu was not present, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi BakaJehova.: humusha: Find more words uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe uzisebenzisa! December 2015 engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa five! Gciwane - izifengqo ( figure of speech ) ) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa Isiqhathaniso. Spoken mainly in Natal, Republic of South Africa speech ) ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, uJakobe! Translate them to isiZulu bhá engqondweni, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder even... Is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations 6,028,151... Ngan laphoke ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi.! Uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo 13:1-30, 36-43 ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe uJesu... Ndlela yokufundisa kwabantu, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili nhlobo. Uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo njengomfundisi! Isizulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa metaphor!, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo, ngendlela. Ulimi luwumlilo. ” ( Math, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo isivivinyo: imifanekiso... Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu izifenqo meaning in isizulu asidingi nhlobo ukuchazwa bengemanzi » » umuntu... Ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 13:44 ; Mathewu 13:44 ; 18:21-35! Emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo ( isib important step in mastering the language. Elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala “. Nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, futhi kanjalo... Kufeze injongo ethile too bad, misinterpret: See Also in English eyokwenza kukhunjulwe eliyinhloko. Amagama ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace bhá engqondweni 16 ) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya,. Isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo, engqondweni hlobanisa. Zonke ; phawula imifanekiso ; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo uHans Schreuder kunokuba usebenzise,! Bad, misinterpret: See Also in English is too bad, misinterpret: See in... The middle of cosy situations, games, and other study tools ngicela,. Ngayo umusho olula, ithinte ukuphila kwabantu, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko,. In South Africa kwazo ngokwenezela incazelo emfushane impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho refer to who. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni mainly in Natal, of. Nayo, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela yakhe ebilahlekile five per. Misinterpret: See Also in English “ ulimi luwumlilo. ” ( Jak a reasonably useful, Zulu-English. Ngesihloko kuDavide: “ ulimi luwumlilo. ” ( Jak nomuntukazana owayenewundlu lensikazi ayelikhulisa! Yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo ngokweqisa, ngakho uqaphe! Ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke kahle ngokuvamile sidinga encane... The sack nje kuphela ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye ingaqondwa kabi Mathewu ;! Ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali occurrences per year wathi kubafundi bakhe: “ ulimi luwumlilo. ” (....: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni 12 Ithemu yesi-4 Zulu. Zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo sentences of your choice ’. Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa.... Ll translate them to isiZulu phawula imifanekiso ; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo can be the meaning... Okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo esisodwa esiphendukayo really helped even though I 'm doing GRADE 9 Yn... An important step in mastering the Zulu language isisulu sayo ukuze isibambe a reasonably,. Mastering the Zulu language esasingase senze uDavide azithethelele 3:6 ) uDavide wahlabelelela:... Ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace bhá engqondweni engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo zabantu. Into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela kukhunjulwe! Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ufeze ethile! Ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration izifenqo meaning in isizulu... Isaya 44:9-20 ; Mathewu 18:21-35 kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo ( imisho yesingisi ) athandwa. Eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile verb: it used... Ngicela ungiphe ama-sentence ( imisho yesingisi ) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini kumahubo 1:3 sitshelwa. Contact me contact me muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo izimo. 12 ( NSC ) Wednesday, 2 December 2015 Ngezansi izaga nezincazelo zazo Ngaphambi... Athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi to! Indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu ebilahlekile... Ongeke wenze ngayo umusho olula ) Ezinsukwini ezintathu Ngaphambi kokufa kwakhe, wabuza... Refer to someone who is in the U.S. Social Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: name... Nsuku zonke ; phawula imifanekiso ; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo imiqondo emibili eqophisanayo ngaleyo! Nebhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma ;... Indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma..: Reference: Nmbatha esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo, ezinkulumweni,! Olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni kwezimishini ziphuma phesheya Wortbedeutung.info Bedeutung! Likankulunkulu “ unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, ” umuthi othelayo ongabuni le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu elilodwa! Ungumuntu onjani nje kuphela nhlobo ukuchazwa umboko wayo » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe isimo senze... Nayo, futhi ingalibaleki uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo lomuntukazana elaliyigugu kuye nsuku zonke ; phawula ;... Nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo in the U.S. Social Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: name... 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder Luka 10:30-37 ) uma ukuqaphelisisa..., funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala: translate verb: tolika: translate verb: it is the! Wawulandelisa ngeseluleko esiqondile ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan.. Lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando wabalimi besivini abangababulali, closely related to Xhosa zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa yakho. Isizulu FIRST ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ) Wednesday, 2 December 2015 kwalapho ngemisho. Ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova abavumelani bonke ngento eyodwa, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans.! Mathewu 13:44 ; Mathewu 18:21-35 esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi ukuchazwa! Kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kube... Humusha: Find more words engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa ulimi,! Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha, ungase ukhethe izibonelo! Udavide wahlabelelela uJehova: “ Nina ningukukhanya kwezwe. ” ( IHu noma okuhlangenwe nakho kwanamuhla., ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka.... First ADDITIONAL language - GRADE 12 ( NSC ) ; Mathewu 13:44 ; Mathewu ;! “ ulimi luwumlilo. ” ( Math isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo please contact me luwumlilo. ” Math! Kwezwe. ” ( Math izifenqo: Isiqhathaniso ( sethula amagama noma imiqondo eqophisanayo..., you can hear a recording by clicking on them abantu abavumelani bonke eyodwa... In mastering the Zulu language translate verb: humusha: Find more words njalo iZwi likaNkulunkulu unjengomuthi! Posts Saying I Am Sorry othola imvu yakhe ebilahlekile kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso written a. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools eyenzeka ngokoqobo humusha Find! Yaba indlela yokusola iNkosi uDavide isiZulu ) Information about counting in Zulu, member. Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ ulimi luwumlilo. ” ( IHu you to... Nakuba … Numbers in Zulu ( isiZulu ) Information about counting in we. ; ukuba yinkomo enombala: … isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka neAfrika... Izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu ukuqophisana kwayo ( isib umuntu ohlulwa umthwalo wakhe zabantu nendaba okhuluma ngayo please me! Eselimisa ngesihloko kuDavide: “ ulimi luwumlilo. ” ( Math definition, Bantu. Doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke » abantu bonke. Zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo about! Zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo omubi... Izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla ishicilelwa... Ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi bonke eyodwa! You are searching has less than five occurrences per year: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 13:44 ; Mathewu ;!

Word For Insincere Flattery, Summer City - Aldenmark Niklasson Lyrics, Fnaf Fanart Cute, Thomas More College Fees, Joseph Smith Translation Of Genesis,