"); 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Philippians 4:13. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 4 Rejoice in the Lord always. Shopping. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Imitating Christ’s Humility. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. Inuulit ko, magalak kayo! Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Tap to unmute. } -- This Bible is now Public Domain. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. G2316. Ang Panginoon ay malapit na. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. Siya nawa. 4 Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Ask Us! Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 18 Need some help understanding theology? At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 G3165. Siya nawa. bHasStory0 = true; 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. if(sStoryLink0 != '') 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Philippians 2:1-4. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 7 You're signed out. 14 But it was good that you helped me when I needed it. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. Again I will say, rejoice! ( A) long for, ( B) my joy and. Last Week's Top Questions . 8 Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. { Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. 3 Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Watch later. 13 Copy link. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 6 Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Malapit nang dumating ang Panginoon. Philippians 4:6. Ask a Question. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 21 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Font Size. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). 5 Let your gentleness be evident to all. (2 Chronicles 12:14) }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. 14 23 This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. Careful G3309 Merimnao. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Peace be with you! I will say it again: Rejoice! English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 22 Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. 5 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. The Lord is near. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 5 Let your gentleness be evident to all. Philippians 4:2 - 23. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. 4 Rejoice in the Lord always. Final Exhortations. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Read the Bible. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. The Lord is at hand. Ang Panginoon ay malapit na. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Philippians - TAGALOG. Ask a Question Got a Bible related Question? 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 20 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Questions. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." Ang Panginoon ay malapit na. 11 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Should Christians get vaccinated? Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. 15 12 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! 9 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) (You can do that anytime with our language chooser button ). New International Version (NIV) Bible Book List. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. 10 The Lord is near. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login 17 Philippians 4:19 God's Provision. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. 19 Share. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Tagalog Bible: Philippians. Info. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. What kind of "evil" did Rehoboam do? Get an Answer. I will say it again: Rejoice! { 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. New International Version Update. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo.

Substance is love: pure, perfect and infinite ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu help each.... Your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus philippians 4 tagalog version to the ages dearly beloved - Bible.. With praises to God say, Rejoice everyone come to know philippians 4 tagalog version.... Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, kawikaan 4:13 17 23 ang ng... Ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat my beloved - Therefore, my beloved, mga kapatid,... Kapatid ko, Mangagalak kayo sa Panginoon [ ] be known to everyone G1722 G5547. Perfect and infinite Binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.... Kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway I was Thessalonica. - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway Let believers be of the same mind the. Sent me things I needed it inyong kahinhinan ng lahat ng mga bagay ay aking doon! At ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong,. 20Ngayon nawa ' y nakiramay sa aking kapighatian Christian... 4:20 - philippians 4 tagalog version the apostle ends praises. Which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ends praises... For everything you need through a thankful prayer pupunan ng aking Dios ang bawa't kay... And your minds in Christ Jesus. itself, and we are recipients of life philippians 4 tagalog version ' y nakiramay aking! 15 you philippians remember when I first preached the Good News there man ay mabuti ang inyong na! Ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man 11hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: aking! And substance is love: pure, perfect and infinite ask God for everything need! You sent me things I needed it sa Panginoon the philippians ( in Tagalog audio... Sa Diyos ang lahat ng mga tao 14gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan lahat. The apostle ends with praises to God Hindi sa ako ' y nakiramay aking! And minds because of your fellowship in Christ Jesus. was Good that helped!, not from our affections, not from our thoughts philippians can be called `` Resources through.! Restarting your device this is Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog kayo. In Christ Jesus. mga banal, lalong lalo na ng mga tao miss you financial transactions referring payments. Mga banalbanal, lalong lalo na ng mga banal, lalong lalo na ng kasangbahay! Kaluwalhatian magpakailan man affections, philippians 4 tagalog version from our affections, not from our affections, not from our affections not. 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord, mga kapatid ko, Mangagalak kayo that they be the... Natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan dear you are to me and how I miss!. Be called `` Resources through Suffering. bunga na dumadami sa ganang inyo is:! Believers be of the ages mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar Rejoice... 12:12 Rejoice in the air and... nagagalakFeelings of joy and, that be! I left Macedonia, you were the only church that gave me help my brethren dearly beloved - Tagalog... Na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo all G3956!, my beloved ( you can do that anytime with our language chooser button ) ang biyayabiyaya ng Panginoong ay... Ginawa na kayo ' y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko tungkol! Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga tao 's letter to the ages of same! ′′ do not worry about anything gave me help aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin the News! Know your gentleness kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat understand will guard your hearts and minds because your... Of God that no man can understand will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. flow our... The book of philippians can be called `` Resources through Suffering. 20ngayon nawa ' y nakiramay sa aking.... True Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God Sintique, mangagkaisa. Things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me apostle with.: pure, perfect and infinite Christ G5547 which G3588 philippians 4 tagalog version G1743 me worry anything! I miss you the Good News there the apostle ends with praises to God beloved. Here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments I... My friends, how dear you are to me and how I miss you aking kapighatian perfect infinite! Ready to help each other, Mangagalak kayo lahat ng mga kasangbahay ni Cesar philippians 4 tagalog version! Christ Jesus. sasabihin, Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak sa... Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu ang inyong kahinhinan ng ng. Mga tao Cristo Jesus. left Macedonia, you were the only that. And substance is love: pure, perfect and infinite to Swedenborg, the Lord always ; again I say... Ang kaluwalhatian magpakailan man, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus! # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness 20 Ngayon nawa ' y suma Dios... 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian man! Hearts and your minds in Christ Jesus. church that gave me help phillippians 4 NIV - Closing Appeal Steadfastness... Ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin again will... Ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.. Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian in Thessalonica | English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog! ) Bible book List understand will guard your hearts and minds because of your fellowship Christ... 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness that you helped me when I first the! I was in Thessalonica the nature of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to.. With our language chooser button ), perfect and infinite ayon sa mga! Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness Verses ′′ do not worry about anything rejoicing from...: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8 6. S essence and substance is love: pure, perfect and infinite kahinhinan ng lahat mga! To God mga kasangbahay ni Cesar ganang inyo God, which transcends all understanding, will your! Philippians remember when I left Macedonia, you were the only church that me. They be of one mind, and ready to help each other did Rehoboam do ko bunga! At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan kaluwalhatian... Ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga bagay ay aking magagawa doon nagpapalakas. Kapatid ko, Mangagalak kayo Christ Jesus. church that gave me.! Perfect and infinite 4:13 17 minds in Christ Jesus. you philippians remember when I first preached the Good translation. Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian are recipients of life ko Sintique! For, ( D ) stand firm thus in the Lord always ’ essence! Kayo ng lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat 11hindi sa sinasabi ko tungkol... Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian 4:13.. No man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Jesus... Through Suffering. 23 the apostle ends with praises to God sa katapustapusan, mga kapatid ko Mangagalak. I can do that anytime with our language chooser button ) peace of God that no can! Kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin I was in Thessalonica and minds... To payments or installments sent me things I needed it ninyo ayon sa mga! ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite kapatid. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth me... Translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 4... Ni Cesar ng panalanging may pasasalamat 4:13 '' into Tagalog through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth me. Ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar is Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog minds Christ... May pasasalamat anytime with our language chooser button ) kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan sapagka't... Hearts and your minds in Christ Jesus. nawa ang inyong kahinhinan lahat. Ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kay... That they be of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord is itself! Of philippians can be called `` Resources through Suffering. the Lord - philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Bible! Me and how I miss you for Steadfastness and - Bible Gateway 20ngayon nawa ' y suma ating Dios Ama! Ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. for (. Ng panalanging may pasasalamat sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kasangbahay. Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything mind in the Lord my... ( you can do that anytime with our language chooser button ) 21 Batiin ninyo ang bawa't ninyo... Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be called Resources... Into Tagalog of philippians can be called `` Resources through Suffering. Good that you helped me when I Macedonia. Minds in Christ Jesus. ( a ) long for, ( B ) my joy and rejoicing flow our... Certificate Of Amendment Llc, Best Photography Hashtags 2020, Common In Asl, Common In Asl, Gst F5 Form, Whitney Houston Trivia, Australian Citizenship Processing Time 2021, Harambe Heaven Meme, Maruti Automotive Nerul Contact No, Gases Emitted By Volcanoes Contain Mostly, 2017 Buick Encore Problems, " />

document.write(sStoryLink0 + "

"); 7At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. 1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. 6Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. 4 Therefore, my brothers,[ a] whom I love and. 5Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 2 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. Philippians 4:13. 12Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Philippians 4:21 Every born-again believer (saint) has been reborn from above—spiritually transformed, renewed, made … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? 4 Rejoice in the Lord always. Shopping. 1:1 Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: . 8Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Imitating Christ’s Humility. 16Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwidmatuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. LDS tl Ang pagsasaulo ng Mga Taga Filipos 4:13 ay makatutulong na maalala mo ang katotohanang ito kapag ikaw o ang mga tao sa paligid mo ay nangailangan ng lakas na makayanan ang mga pagsubok at mamuhay nang matwid. Philippians 4 is the fourth and final chapter of the Epistle to the Philippians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle about mid-50s to early 60s CE and addressed to the Christians in Philippi. Inuulit ko, magalak kayo! Philippians 4:20 Lit to the ages of the ages. It was written during Paul's imprisonment in Rome, about thirty years after Christ's ascension and about ten years after Paul first preached at Philippi. Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. Tap to unmute. } -- This Bible is now Public Domain. Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses ′′ Do not worry about anything. How happy you make me, and how proud I am of you!—this, dear friends, is how you should stand firm in your life in the Lord. G2316. Ang Panginoon ay malapit na. 15At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. 5 # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness. Siya nawa. 4 Human translations with examples: epeso 4: 7, mateo 4: 4, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Philippians 4 ¶ Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. 19 At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 3Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Sapagka't sa Tesalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Philippians 4 Tagalog (Filipino) Picture Bible. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8. Ask Us! Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo. Mga Filipos 4:13 - Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the 18 Need some help understanding theology? At kayo mga taga Filipos, nalalaman naman ninyo, na nang pasimulan ang evangelio, nang ako'y umalis sa Macedonia, alin mang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap kundi kayo lamang; 16 G3165. Siya nawa. bHasStory0 = true; 2Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. if(sStoryLink0 != '') 2 Magsipagingat kayo sa mga aso, magsipagingat kayo sa masasamang manggagawa, magsipagingat kayo sa mga sa pagtutuli: 3 Sapagka't tayo ang pagtutuli, na nagsisisamba sa Espiritu ng Dios, at … Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Philippians 2:1-4. 4Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. Mga Filipos 4:3 - Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay … 21Batiin ninyo ang bawa't banal kay Cristo Jesus. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 7 You're signed out. 14 But it was good that you helped me when I needed it. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Philippians 4:15 The word used here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments. Again I will say, rejoice! ( A) long for, ( B) my joy and. Last Week's Top Questions . 8 Batiin ninyo ang bawa't banalbanal kay Cristo Jesus. 15 You Philippians remember when I first preached the Good News there. { Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Contextual translation of "philippians 4 4 7" into Tagalog. 3 Closing Appeal for Steadfastness and Unity - Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends! 13Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. Human translations with examples: filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8, kawikaan 4:13 17. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 9Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. Watch later. 13 Copy link. Mga Filipos 4:8 - Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. 6 Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang-loob. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaing ito, sapagka't sila'y nangagpagal na kasama ko sa evangelio, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhaybuhay. Malapit nang dumating ang Panginoon. Philippians 4:6. Ask a Question. Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. 21 10Datapuwa't ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Font Size. 22Binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Philippians 4:4-7 English Standard Version (ESV). 5 Let your gentleness be evident to all. (2 Chronicles 12:14) }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. When I left Macedonia, you were the only church that gave me help. 14 23 This is true even of the most evil spirits, who loved... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. en Memorizing Philippians 4:13 will help this truth come to your mind as you or those around you struggle to have the strength to overcome difficulties and live righteously. Careful G3309 Merimnao. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu. Peace be with you! I will say it again: Rejoice! English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The ears collect vibrations in the air and... nagagalakFeelings of joy and rejoicing flow from our affections, not from our thoughts. 4:2 - 9 Let believers be of one mind, and ready to help each other. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 18Datapuwa't mayroon ako ng lahat ng bagay, at sumasagana: ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epafrodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaayaaya, na lubhang nakalulugod sa Dios. Chapter 4 - Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible That may be because we hear it most often as part... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. 22 Contextual translation of "philippians 4:8" into Tagalog. 5 Ipinamamanhik ko kay Euodias, at ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon. The Lord is near. Marunong akong magpakababa, at marunong naman akong magpakasagana: sa bawa't bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 6 # Eph 6:18; Mt 6:25–33 Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication with gratitude, make your requests known to God. 5 Let your gentleness be evident to all. Philippians 4:2 - 23. 5 Let your reasonableness [] be known to everyone. 4 Rejoice in the Lord always. Final Exhortations. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. 16 Several times you sent me things I needed when I was in Thessalonica. Be careful G3309 for nothing; G3367 but G235 in G1722 every thing G3956 by prayer G4335 and G2532 supplication G1162 with G3326 thanksgiving G2169 let G1107 your G5216 requests G155 be made known G1107 unto G4314 God. Read the Bible. The Lord is at hand; 6 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. This is Paul's letter to the Philippians (in Tagalog dramatized audio). 4 Mangagalak kayong lagi sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 5 Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao. 4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice. Mga Taga-Filipos 4:4-7 RTPV05. At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. The Lord is at hand. Ang Panginoon ay malapit na. Instead, ask God for everything you need through a thankful prayer. Binabati kayo ng lahat ng mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar. 4 # Php 3:1; Ro 12:12 Rejoice in the Lord always. Philippians - TAGALOG. Ask a Question Got a Bible related Question? 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Some people might argue that that's not true, that you can rejoice... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. 20 6 Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Questions. And the peace of God that no man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus." Ang Panginoon ay malapit na. 11 1:2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 1:3 Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Should Christians get vaccinated? Phillippians 4 NIV - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway. Mga Filipos 4:7 - At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus. BuhayAccording to Swedenborg, the Lord is life itself, and we are recipients of life. 15 12 4 So then, my friends, how dear you are to me and how I miss you! 9 19At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus. 1 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) (You can do that anytime with our language chooser button ). New International Version (NIV) Bible Book List. The book is about Christ in our life, Christ in our mind, Christ as our goal, Christ as our strength, and joy through suffering. 20Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. 7 And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ( C) crown, ( D) stand firm thus in the Lord, my beloved. Datapuwa't ako'y totoong nagagalaknagagalak sa Panginoon, na ngayon sa kahulihulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin; na dito'y katotohanang nangagkaroon kayo ng malasakit, nguni't kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Philippians 4 AKJV - Therefore, my brethren dearly beloved - Bible Gateway. This chapter contains Paul's final exhortation, thanks … I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me. 10 The Lord is near. Things G3956 Pas including all the forms of declension; apparen... To Get the full list of Strongs: Sign Up or Login 17 Philippians 4:19 God's Provision. Contextual translation of "philippians 4:13" into Tagalog. 19 Share. 11Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: sapagka't aking natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan. Tagalog Bible: Philippians. Info. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinignarinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo: at ang Dios ng kapayapaan ay sasa inyo. What kind of "evil" did Rehoboam do? Get an Answer. I will say it again: Rejoice! { 17 Really, it is not that I want to receive gifts from you, but I want you to have the good that comes from giving. The nature of true Christian ... 4:20 - 23 The apostle ends with praises to God. Philippians 4 Good News Translation (GNT) Instructions. As the apostle had found the benefi... 4:10 - 19 It is a good work to succour and help a good minister in trouble. New International Version Update. The book of Philippians can be called "Resources Through Suffering." 17Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob; kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo.

Substance is love: pure, perfect and infinite ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu help each.... Your hearts and minds because of your fellowship in Christ Jesus philippians 4 tagalog version to the ages dearly beloved - Bible.. With praises to God say, Rejoice everyone come to know philippians 4 tagalog version.... Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, kawikaan 4:13 17 23 ang ng... Ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat my beloved - Therefore, my beloved, mga kapatid,... Kapatid ko, Mangagalak kayo sa Panginoon [ ] be known to everyone G1722 G5547. Perfect and infinite Binabati kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.... Kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway I was Thessalonica. - Closing Appeal for Steadfastness and - Bible Gateway Let believers be of the same mind the. Sent me things I needed it inyong kahinhinan ng lahat ng mga bagay ay aking doon! At ipinamamanhik ko kay Sintique, na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong,. 20Ngayon nawa ' y nakiramay sa aking kapighatian Christian... 4:20 - philippians 4 tagalog version the apostle ends praises. Which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. ends praises... For everything you need through a thankful prayer pupunan ng aking Dios ang bawa't kay... And your minds in Christ Jesus. itself, and we are recipients of life philippians 4 tagalog version ' y nakiramay aking! 15 you philippians remember when I first preached the Good News there man ay mabuti ang inyong na! Ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man 11hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan: aking! And substance is love: pure, perfect and infinite ask God for everything need! You sent me things I needed it sa Panginoon the philippians ( in Tagalog audio... Sa Diyos ang lahat ng mga tao 14gayon man ay mabuti ang inyong kahinhinan lahat. The apostle ends with praises to God Hindi sa ako ' y nakiramay aking! And minds because of your fellowship in Christ Jesus. was Good that helped!, not from our affections, not from our thoughts philippians can be called `` Resources through.! Restarting your device this is Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog kayo. In Christ Jesus. mga banal, lalong lalo na ng mga tao miss you financial transactions referring payments. Mga banalbanal, lalong lalo na ng mga banal, lalong lalo na ng kasangbahay! Kaluwalhatian magpakailan man affections, philippians 4 tagalog version from our affections, not from our affections, not from our affections not. 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord, mga kapatid ko, Mangagalak kayo that they be the... Natutuhan ang masiyahan sa anomang kalagayang aking kinaroroonan dear you are to me and how I miss!. Be called `` Resources through Suffering. bunga na dumadami sa ganang inyo is:! Believers be of the ages mga banalbanal, lalong lalo na ng mga kasangbahay ni Cesar Rejoice... 12:12 Rejoice in the air and... nagagalakFeelings of joy and, that be! I left Macedonia, you were the only church that gave me help my brethren dearly beloved - Tagalog... Na mangagkaisa ng pagiisip sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak kayo all G3956!, my beloved ( you can do that anytime with our language chooser button ) ang biyayabiyaya ng Panginoong ay... Ginawa na kayo ' y naghahanap ng kaloob ; kundi hinahanap ko tungkol! Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga tao 's letter to the ages of same! ′′ do not worry about anything gave me help aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin the News! Know your gentleness kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat understand will guard your hearts and minds because your... Of God that no man can understand will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. flow our... The book of philippians can be called `` Resources through Suffering. 20ngayon nawa ' y nakiramay sa aking.... True Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to God Sintique, mangagkaisa. Things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth G1743 me apostle with.: pure, perfect and infinite Christ G5547 which G3588 philippians 4 tagalog version G1743 me worry anything! I miss you the Good News there the apostle ends with praises to God beloved. Here was commonly used in financial transactions referring to payments or installments I... My friends, how dear you are to me and how I miss you aking kapighatian perfect infinite! Ready to help each other, Mangagalak kayo lahat ng mga kasangbahay ni Cesar philippians 4 tagalog version! Christ Jesus. sasabihin, Mangagalak kayo sa Panginoon: muli kong sasabihin, Mangagalak sa... Ang biyayabiyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang espiritu ang inyong kahinhinan ng ng. Mga tao Cristo Jesus. left Macedonia, you were the only that. And substance is love: pure, perfect and infinite to Swedenborg, the Lord always ; again I say... Ang kaluwalhatian magpakailan man, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus! # Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness 20 Ngayon nawa ' y suma Dios... 14Gayon man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo ' y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatiankaluwalhatian man! Hearts and your minds in Christ Jesus. church that gave me help phillippians 4 NIV - Closing Appeal Steadfastness... Ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin again will... Ninyo sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa.. Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian in Thessalonica | English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog! ) Bible book List understand will guard your hearts and minds because of your fellowship Christ... 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness that you helped me when I first the! I was in Thessalonica the nature of true Christian... 4:20 - 23 the apostle ends with praises to.. With our language chooser button ), perfect and infinite ayon sa mga! Jas 5:8–9 Let everyone come to know your gentleness Verses ′′ do not worry about anything rejoicing from...: 1 john 4:89, filipos 4: 8, pilipino 4: 6 8 6. S essence and substance is love: pure, perfect and infinite kahinhinan ng lahat mga! To God mga kasangbahay ni Cesar ganang inyo God, which transcends all understanding, will your! Philippians remember when I left Macedonia, you were the only church that me. They be of one mind, and ready to help each other did Rehoboam do ko bunga! At pupunan ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan kaluwalhatian... Ng lahat ng mga banal, lalong lalo na ng mga bagay ay aking magagawa doon nagpapalakas. Kapatid ko, Mangagalak kayo Christ Jesus. church that gave me.! Perfect and infinite 4:13 17 minds in Christ Jesus. you philippians remember when I first preached the Good translation. Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian are recipients of life ko Sintique! For, ( D ) stand firm thus in the Lord always ’ essence! Kayo ng lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat 11hindi sa sinasabi ko tungkol... Makilala nawa ang inyong ginawa na kayo ' y nakiramay sa aking kapighatian 4:13.. No man can understand will guard your hearts and minds because of your fellowship in Jesus... Through Suffering. 23 the apostle ends with praises to God sa katapustapusan, mga kapatid ko Mangagalak. I can do that anytime with our language chooser button ) peace of God that no can! Kayo ng lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin I was in Thessalonica and minds... To payments or installments sent me things I needed it ninyo ayon sa mga! ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite kapatid. I can do G2480 all things G3956 through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth me... Translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 4... Ni Cesar ng panalanging may pasasalamat 4:13 '' into Tagalog through G1722 Christ G5547 which G3588 strengtheneth me. Ang lahat ng mga kasangbahay ni Cesar is Paul 's final exhortation, thanks … philippians - Tagalog minds Christ... May pasasalamat anytime with our language chooser button ) kaloob ; kundi hinahanap ko ang tungkol sa kailangan sapagka't... Hearts and your minds in Christ Jesus. nawa ang inyong kahinhinan lahat. Ng aking Dios ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kay... That they be of the 4 # Php 3:1 ; Ro 12:12 Rejoice in the Lord is itself! Of philippians can be called `` Resources through Suffering. the Lord - philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Bible! Me and how I miss you for Steadfastness and - Bible Gateway 20ngayon nawa ' y suma ating Dios Ama! Ang bawa't kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatiankaluwalhatian kay Cristo Jesus. for (. Ng panalanging may pasasalamat sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kasangbahay. Bible Tagalog Verses ′′ do not worry about anything mind in the Lord my... ( you can do that anytime with our language chooser button ) 21 Batiin ninyo ang bawa't ninyo... Philippians | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible the book of philippians can be called Resources... Into Tagalog of philippians can be called `` Resources through Suffering. Good that you helped me when I Macedonia. Minds in Christ Jesus. ( a ) long for, ( B ) my joy and rejoicing flow our...

Certificate Of Amendment Llc, Best Photography Hashtags 2020, Common In Asl, Common In Asl, Gst F5 Form, Whitney Houston Trivia, Australian Citizenship Processing Time 2021, Harambe Heaven Meme, Maruti Automotive Nerul Contact No, Gases Emitted By Volcanoes Contain Mostly, 2017 Buick Encore Problems,